VOUCHER-Regulamin

 Regulamin Kuponu Podarunkowego-Vouchera

1. Sklep Old Silos Sneakers oferuje Kupony Podarunkowe o wartości nominalnej wybranej przez Nabywcę, wyrażonej w pełnych złotych (PLN) i mieszczącej się w przedziale od 219,00 do 589,00 PLN ważne 2 miesiące od daty wydania. Nabywca dokonuje zakupu Kuponu wybierając jego wartość na liście rozwijalnej.

2. Sklep zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Kuponu Podarunkowego oraz przyjęcia go do realizacji według zasad określonych w Regulaminie Kuponu.

Nabywca Kuponu zobowiązuje się do zapłaty kwoty równej wybranej wartości nominalnej Kuponu Podarunkowego najpóźniej w chwili jego otrzymania (gotówką lub kartą płatniczą w Sklepie stacjonarnym lub wybranym rodzajem płatności w Sklepie internetowym).

3. Wydanie Kuponu Podarunkowego następuje po otrzymaniu przez Sklep środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Kuponu Podarunkowego.

4. Zakup Kuponu Podarunkowej nie podlega rabatom.

5. Nabywca lub Użytkownik jest uprawniony do wykorzystania Kuponu Podarunkowego wyłącznie do okresu wskazanego na Kuponie, nie dłuższego niż 2 miesiące od daty wydania Kuponu. Po upływie tego terminu Kupon traci ważność i prawo do jego wykorzystania wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wartości nominalnej środków określonych wartościowo na Kuponie Podarunkowym.

6. Użytkownikowi Kuponu lub Nabywcy nie przysługuje prawo do wymiany Kuponu Podarunkowego na środki pieniężne w całości lub w części.

7. Wraz z Kuponem Podarunkowym Nabywca otrzymuje:

- potwierdzenie wydania Kuponu przez Sklep zawierające: numer Kuponu Podarunkowego, datę wydania, wskazanie daty ważności, wartość nominalną Kuponu Podarunkowego, kod rabatowy.

- potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych.

8. Kupon Podarunkowy jest Kuponem na okaziciela. W celu realizacji Kuponu Podarunkowego w Sklepie stacjonarnym Użytkownik dokonuje zakupu towarów przedkładając jednocześnie Kupon Podarunkowy.

9. W Sklepie internetowym Użytkownik dokonując zakupu wybranego towaru, po wybraniu rodzaju dostawy i sposobu płatności, zaznacza pole "Mam kupon rabatowy" i wpisuje kod przekazany wraz z Kuponem Podarunkowym. Dalej postępuje zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się podczas dokonywania zamówienia.

10. Przy realizacji Kuponu Podarunkowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena zakupionego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Kuponu Podarunkowego ( kwota ta pozostaje do wykorzystania na Kuponie Podarunkowym ). W przypadku gdy wartość otrzymanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Kuponu Podarunkowego, Użytkownik obowiązany jest do uiszczenia różnicy ceny.

11. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić aktualną wartość Kuponu Podarunkowego. Sprawdzenie wartości może być dokonane zarówno w Sklepie stacjonarnym jak i w Sklepie internetowym (zakładka „Kupon Podarunkowy”). 

12. W przypadku zwrotu zakupionego Kuponem towaru w Sklepie stacjonarnym, Użytkownik otrzymuje Kupon Podarunkowy o wartości nominalnej równej wartości zwracanego towaru. Towar zwracany do sklepu podlega zasadom zwrotu towaru określonym w Regulaminie Sklepu.

13. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kuponów Podarunkowych oraz w sprawach uregulowanych w Regulaminie można składać na piśmie w sklepie stacjonarnym Old Silos Sneakers lub mailem na adres: oldsilos@oldsilos,com.pl

14. Z chwilą wydania Kuponu Podarunkowego na Nabywcę przechodzi ryzyko jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem korzystanie z Kuponu Podarunkowego.

16. Kupon Podarunkowy zakupiony w Sklepie stacjonarnym nie podlega zwrotowi ani odstąpieniu od umowy.

17. W przypadku zakupu Kuponu Podarunkowego w Sklepie internetowym, Nabywca będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy na odległość, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

18. Według obowiązujących przepisów prawa podatkowego wydanie Kuponu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej VAT. Jest zaliczony do kategorii bon różnego przeznaczenia.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela (art. 92115 k.c).

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl